Advokat Omar Berger AB:s Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

 1. Advokat Omar Berger AB, 556910–4440 (advokatbolaget), bedriver uteslutande advokatverksamhet. I den samlar advokatbolaget in och använder, dvs. behandlar, personuppgifter.
 2. Advokatbolaget behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.
 3. Med ”personuppgifter” avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet.
 4. Advokatbolaget behandlar personuppgifter vid kommunikation med andra, i samband med utförandet av advokatarbete, och för att efterkomma andra tvingande åligganden, och med dessa syften sammanhängande syften.
 5. Denna policy redogör i huvudsakliga drag för vilka personuppgifter som samlas in, vilka ändamål personuppgifterna behandlas, hur vi skyddar personuppgifter, och hur rättigheter avseende personuppgifter kan tillvaratas.

Personuppgiftsbehandling

 1. Advokatbolaget behandlar personuppgifter i samband med att vi utför advokatarbete och sammanhängande administrativt och annat arbete.
 2. De personuppgifter som kan behandlas är namn, personnummer (och svenska eller utländska motsvarigheter), titel, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter och annan information som klient, klients företrädare, motparter, motparters företrädare eller andra förser oss med eller som vi söker upp.
 3. De uppgifter som sådana personer lämnar till advokatbolaget kan kompletteras med uppgifter som advokatbolaget hämtar från andra källor som exempelvis åtkomliga webbsidor, allmänt tillgängliga databaser eller betaldatabaser.
 4. Insamling av personuppgifter är ett nödvändigt led i obligatoriska kontroller som genomförs i advokatbolagets verksamhet. Personer är inte skyldiga att lämna personuppgifter till advokatbyrån även om det kan föra med sig konsekvenser för personen. Exempelvis kan en klient inte förutsätta att advokatbyråns jävs- och andra kontroller kan fullföljas. Kontroller är nödvändiga förutsättningar vid genomförande av advokatuppdrag.

Ändamål och laglig grund för personuppgiftsbehandling

 1. Advokatbolaget behandlar personuppgifter bara om det finns en laglig grund för behandlingen.
 2. Advokatbolaget behandlar personuppgifter för att utföra och administrera advokatuppdrag, obligatoriska klientkontroller, jävskontroller, penningtvättkontroller och andra kontroller i advokatverksamheten och för redovisnings- och faktureringsändamål. Behandlingen grundar sig på vår skyldighet att fullgöra advokatuppdrag samt advokatbolagets berättigade intresse av att kunna utföra advokatuppdrag på bästa sätt utifrån de lagar och regler som reglerar advokatverksamhet, bl.a. rättegångsbalken (1942:740) 8 kap. och regler som härleds ur detta lagrum, särskilt gäller det för att fullgöra de förpliktelser som åligger advokatbolaget enligt Sveriges Advokatsamfunds stadgar och regler, främst till förmån för advokatbolagets klienter.
 3. Behandling av personuppgifter sker även för att fullgöra andra rättsliga förpliktelser som advokatbolaget har som följer av dess verksamhet, exempelvis förpliktelser enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) eller bokföringslagen (1999:1075).
 4. Personuppgifter som tillhör kontaktpersoner vid juridiska personer behandlas på grundval av advokatbolagets berättigade intresse att fullgöra vad som åligger advokatbolaget i advokatverksamheten.
 5. Vänligen notera att personuppgifter också kan användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.
 6. Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av advokatbolagets berättigade intresse av att utveckla advokatverksamheten och på bästa sätt tillvarata advokatbolagets klienters rätt.
 7. De personuppgifter som advokatbolaget behandlar vid kommunikation och för att hålla efter register sker med stöd av vårt berättigade intresse att underhålla och förbättra advokatbyrån administrativt och operativt.

Överföring av personuppgifter

 1. Personuppgifter kommer inte att lämnas till andra än:

(i) när det inom advokatverksamheten är motiverat för att tillvarata klienters rättigheter,

(ii) när det är nödvändigt för att advokatbolaget ska kunna fullgöra andra lagstadgade skyldigheter eller efterkomma tvingande beslut.

(iii) när advokatbolaget anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag, i huvudsak för att hålla iordning, uppdatera och stödja advokatbolagets elektroniska och analoga system för bl.a. dokumenthantering, bokföring och arkivering.

 1. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till bland andra domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud som led i fullföljande av advokatuppdrag och advokatverksamheten i övrigt.
 2. Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES så sker det i enlighet med gällande lagstiftning på dataskyddsområdet. Då ska landet ifråga ha en adekvat skyddsnivå eller så ska det finnas tillräckliga skyddsåtgärder som innebär att överföringen är lagenlig, exempelvis genom användning av s.k. standardavtalsklausuler.
 3. Standardavtalsklausulerna återfinns via länken http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

Lagringstider för personuppgifter

 1. Personuppgifter sparas, i enlighet med den skyldighet, och under den tid, som åvilar advokatbolaget enligt lag och särskilt Sveriges Advokatsamfunds Vägledande regler för god advokatsed.
 2. Enligt de Vägledande reglerna för god advokatsed så gäller att arkivhållning skall ske under tio år eller den längre tid som uppdragets natur påkallar.

Säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter

 1. Advokatbolaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot otillbörlig åtkomst och från utlämnande, förändring eller förstörelse. Advokatbolaget ser regelbundet och löpande över sina säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att organisation och system är säkra och skyddade.
 2. Om advokatbolaget anlitar en utomstående leverantör till stöd för verksamheten så vidtar advokatbolaget alla rimliga åtgärder för att säkerställa att leverantören tillämpar tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och endast behandlar personuppgifter på det sätt som advokatbolaget godkänt och som godtas av tillämpliga regler.

Rättigheter vad gäller advokatbolagets personuppgiftsbehandling

 1. En person kan begära information från advokatbolaget om användningen av dennes personuppgifter.
 2. Efter en sådan begäran kommer advokatbolaget att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga, eller annars att begränsa behandlingen av personens personuppgifter så långt som reglerna tillåter.
 3. En person har också rätt att, i vissa fall, få del av personuppgifter i ett maskinläsbart format eller att få uppgifterna överförda till en tredje part om det är tekniskt möjligt.
 4. En person har vidare rätt att, i vissa fall, invända mot advokatbolagets behandling av personens personuppgifter.

Kontakt

 1. Den som vill kontakta advokatbolaget om dess personuppgiftsbehandling hänvisas till följande postadress m.m.:

Advokat Omar Berger AB

Att: Advokat Omar Berger

Box 4059

102 61 Stockholm

Telefon: +46 70 829 97 70

Fax: 08-640 04 20 och 0708-29 97 71

aob@advokatomarberger.se

 1. Advokatbolagets hemsida har adressen advokatomarberger.se och på den återfinns advokatbolagets aktuella integritetspolicy.
 2. Om en person är missnöjd med advokatbolagets behandling av personuppgifter så kan personen klaga till Datainspektionen, www.datainspektionen.se. Personen kan också vända sig till tillsynsmyndigheten i det land där personen bor eller arbetar om det är ett annat land än Sverige.

__________________